SIED

 

Herontwikkeling van de Roto Smeets locatie

15 augustus 2022

Sinds het faillissement van Roto Smeets in 2019 zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het erfgoed van deze voormalige drukkerij. Het bedrijf is ontmanteld en het gehele complex is verkocht aan de vastgoedontwikkelaar SVE Group B.V., onderdeel van de Sjan van Ettekoven Holding. SVE gaat de locatie transformeren in een nieuwe Deventer stadswijk, waarbij er plaats is voor 720 stadswoningen/appartementen, een hotel, bedrijfjes en winkels. Een deel van de oude drukkerijhallen wordt behouden en krijgt een nieuwe bestemming.

Kort na het faillissement, in januari 2020, is door de SIED het rapport “Waardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets” uitgebracht. Hierin is op basis van beschikbare kennis de historische ontwikkeling van Roto Smeets (voorheen NDI) geschetst en is een waardenstellende analyse uitgevoerd. Het rapport kwam tot een aantal conclusies en aanbevelingen voor hergebruik van onderdelen van het bedrijfscomplex. Daarbij ging het voornamelijk om een 3-tal bedrijfshallen uit de jaren 1951-1965 en andere te behouden elementen (urban harvest). Lees hier meer over het rapport. 

In het kader van een door de gemeente te ontwikkelen Handelingsperspectief is het rapport door ons bij de gemeente ingediend en besproken. Dit Handelingsperspectief is in oktober 2020 definitief vastgesteld en vormt het kader waarmee de ontwerpende partijen bij de verdere planuitwerking rekening moeten houden. De aanbevelingen van de SIED zijn hierbij ook een leidraad geweest en het rapport is integraal al bijlage bij het Handelingsperspectief gevoegd.

Bij de planvorming en verdere uitwerking van het project zijn vele interne en externe partijen betrokken. Daaronder vallen ook de omgeving en andere belanghebbende partijen zoals ook de SIED. Als communicatieplatform voor deze externe partijen is door de ontwikkelaar een Focusgroep in het leven geroepen die inmiddels de geplande drie keer bij elkaar is geweest. Als SIED waren wij hierbij ook van de partij. De opmerkingen vanuit de Focusgroep zijn telkens meegenomen in het verdere ontwerpproces. Wij zijn van mening dat dit een zinvolle bijdrage heeft geleverd aan het draagvlak.

Ook bij de verdere uitwerking in de komende tijd zullen wij als SIED actief betrokken blijven en waar nodig in goed overleg onze invloed uitoefenen.

U leest op onze website  meer over Roto Smeets.  We maakten ook een korte film. 

 

meer

nieuws