Bericht

Nieuwe ontwikkelingen rond het Burgerinitiatief Pothoofdpark

De besluitvorming rond het Burgerinitiatief Pothoofdpark verkeert al enige tijd  in een  impasse. Er spelen in de Binnenstad meer plannen die om een bestuurlijke oplossing vragen, zoals het het project Stadskantoor, de huisvesting van de Openbare Bibliotheek, het Filmhuis met Theater Bouwkunde en de gemeentelijke musea. Daarnaast speelt de bereikbaarheid van de binnenstad waaronder de positie van de Wilhelminabrug en de invulling van het Sluiskwartier. Voor het Sluiskwartier hebben wij het plan Pothoofdpark gepresenteerd en de Stichting Deventer Stadshaven (eveneens als Burgerinitiatief)  het plan voor het terugbrengren van de Historische Stadshaven.

Het college van B&W heeft in dit kader in september 2009 twee vooraanstaande stedenbouwkundige deskundigen, Fons Asselbergs en Jo Coenen, gevraagd om een plan van aanpak op te stellen. De aanbevelingen van de deskundigen zijn door B&W na een lang inspraakproces - waaraan de SIED heeft deelgenomen- aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 12 januari zal de gemeenteraad hierover beslissen.

Verder hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Stichting Stadshaven Deventer en de SIED om te bekijken of er een vergelijk voor de beide plannen is te vinden.  Conclusie: de plannen zijn met elkaar verenigbaar.  Voor het gebied Sluiskwartier is er zowel plaats voor de Stadshaven als voor het Pothoofdpark. De integratie van de beide plannen zal meerwaarde opleveren !

Er is nog meer nieuws rond het plan Pothoofdpark. De  monumentencommissie heeft aan het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om het gebouwencomplex Ten Zijthoff  - één van de pijlers van het plan - op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. De  gemeenteraad moet daarop  nog een beslissing nemen. Maar met het advies van deze deskundigencommissie zijn wij zeer ingenomen.

Door te klikken op Nieuwsbrief Pothoofdpark (nr. 5) kunt u de volledige Nieuwsbrief Pothoofdpark nr 5 lezen.