Bericht

In de brief van 30 maart 2010 heeft het bestuur van de SIED waardering en kritiek van de SIED op het advies van Fons Asselbergs en Jo Coenen aan de gemeenteraad over de beleidskeuzen voor de Binnenstad. Ook bevat de brief de aanbeveling om voor het gehele gebbied van de binnenstad een ontwerp te (laten) maken.

Wat is begonnen als een vraag van de gemeente aan de beide adviseurs om de impasse rond het Huis van Deventer te doorbreken, heeft vorm gekregen in een strategisch raamwerk voor de binnenstad met een aantal scenario’s waarop nadere uitwerking, besluitvorming en uitvoering in de naaste toekomst gebaseerd kan worden. Concrete projecten die binnen de Visie Binnenstad-Zuid moeten worden gerealiseerd,  zoals het stadskantoor, de bibliotheek en culturele instellingen, zijn in een breder perspectief geplaatst. Deze aanpak wordt door de SIED gewaardeerd. Die waardering geldt ook voor het betrekken van een groot aantal maatschappelijke organisaties en bewoners.

Maar er is ook kritiek. Het gebied van het Sluiskwartier is niet als studiegebied aangewezen. Wel wordt er geadviseerd om de historische Haven in dit gebied terug te brengen. Daar kan de SIED het mee eens zijn, maar vindt dat ook de historische Buitengracht moet worden teruggebracht. Het gaat hier om een wezenlijk onderdeel van de Vestingstad, zo wordt beklemtoond. Bovendien kan de verlenging van de gracht op korte termijn worden gerealiseerd en biedt die tevens de mogelijkheid (onder het water) een parkeerkelder aan te leggen die een oplossing kan zijn voor de af te breken tijdelijke parkeergarage aan de Wilhelminabrug.

Volgens afspraak moet de tijdelijke parkeergarage vóór 2013 worden afgebroken. De adviseurs spreken hun sympathie uit voor de gedachte om de afbraak enige jaren uit te stellen. De gemeenteraad zou daar wat hen betreft toe kunnen besluiten. In de brief wijst de SIED er echter op, dat hierover in 2004 harde afspraken in de vorm van een convenant met vijf partijen – waaronder de SIED – zijn gemaakt.

In het document van de adviseurs is de gehele zone tussen de Kazernestraat en de Pothoofd buiten beschouwing gebleven. Binnen zie zone heeft een deel van de Raambuurt al een succesvolle vernieuwing ondergaan. Een mooi voorbeeld van een revitalisering met behoud van industrieel erfgoed, aldus de SIED. Deze lijn moet voor de gehele zone van het vroegere industriegebied, vanaf de Kazernestraat tot Pothoofd, worden doorgetrokken. Daarmee zal deze zone een positieve uitstraling naar de middeleeuwse binnenstad krijgen.

Tenslotte houdt de SIED een pleidooi om een plan voor de gehele binnenstad te maken. Dat kan in de vorm van een structuurvisie. De oplossing van problemen zijn in het ambitiedocument van de adviseurs nog in belangrijke mate gericht op projecten waarbij de gemeente een dominante positie heeft. Het is een knelpuntenbenadering gebleven die in een breder kader is geplaatst. Als een ontwerp voor de gehele binnenstad eveneens gepaard gaat met eenzelfde betrokkenheid van belanghebbende organisaties en burgers als voor dit document is toegepast, dan zal daadwerkelijk een klimaat ontstaan waarin de ontwikkeling van de gehele binnenstad breed worden gedragen, zo eindit de brief.