Bericht

 

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief over het plan Pothoofdpark verschenen, nr. 4.

 

 Het is weer lange tijd geleden dat wij u bericht hebben over het plan Pothoofdpark. Na de presentatie van het plan in de Politieke Markt van de gemeenteraad, op 18 juni 2008, is er een stilte rond dit project gevallen. Wethouder Berkelder heeft in de Politieke Markt de toezegging gedaan dat ons plan naast de andere plannen worden gelegd. Volgens planning zou het college na de zomer met een standpunt komen.
Daar is het nog niet van gekomen. De besluitvorming rond dit gebied is in de politieke impasse gekomen rond de ontwikkeling van de Visie Binnenstad Zuid terecht gekomen. De aanleiding daarvoor is het afblazen van het project Stadskantoor. Het college heeft in september vorig jaar aan twee vooraanstaande stedenbouwkundige experts gevraagd om een antwoord te geven op een aantal, dat zich rond de aanpak van Binnenstad-Zuid voordoen. De experts, Fons Asselbergs en Jo Coenen, hebben vorige week hun aanbevelingen naar buiten gebracht. Voor ons de aanleiding om met deze nieuwsbrief te komen.

1. Aanbevelingen van de externe adviseurs voor het Sluiskwartier.

Wij beperken ons in dit bericht tot het gebied Sluiskwartier. De gehele tekst van hun voorstel, het ambitiedocument genoemd, is opgenomen in de website van de gemeente, zie www.deventer.nl/visiebinnenstad. Er is een speciale film van een half uur van gemaakt. Die gaat de gemeente binnenkort in alle wijken vertonen. Bij die gelegenheid kunnen er ook vragen worden gesteld. De betreffende wijkwethouder zal dan aanwezig zijn. De website van de gemeente bevat hierover meer informatie.
Voor het Sluiskwartier zeggen de experts, dat er op de lange termijn een oplossing moet komen voor de aanlanding van de Wilhelminabrug. Dit met het oog op de mogelijkheid om tot een reconstructie van de Oude Haven te komen.Ze constateren dat er zeven verschillende plannen voor de inrichting van dit bijzonder kansrijke gebied zijn. Deze zijn stuk voor stuk afhankelijk van maatregelen die te maken hebben met de afwikkeling van het verkeer dat van de Wilhelminabrug of van de Welle komt.

Ze komen dan tot de volgende aanbeveling.
Er moet na de afronding van de besluitvorming over het gewenste eindbeeld van de bereikbaarheid - de verkeershoofdstructuur en het parkeren - een zgn. besliskamer- georganiseerd worden over de toekomstige inrichting van het Sluiskwartier, met als inzet de mogelijke reconstructie van de haven en de bijbehorende promenade langs het water, van Emmaplein tot het torentje bij de gymzaal. (bij van de Vispoort, red.)

Ze zien de reconstructie van de haven als een langere termijn ontwikkeling. Nu moet bezien worden met welke maatregelen kan worden geanticipeerd en waar direct met uitvoering begonnen kan worden. In afwachting daarvan kan de gemeenteraad heroverwegen of de tijdelijke parkeervoorziening nog enige tijd langer kan worden aangehouden. Met het daarmee verdiende geld kunnen wellicht tijdelijke maatregelen bekostigd worden, die op hun beurt weer geld genereren voor volgende stappen, aldus de experts.

Met een besliskamer bedoelen ze een marathonzitting die tot een eensluidende besluitvorming van alle betrokken partijen moet leiden. Zo´n zitting moet door een groep van deskundigen worden voorbereid. De conclusies uit de besliskamer moeten direct tot een besluit van de gemeenteraad leiden.

Wij veronderstellen dat de SIED uitgenodigd zal worden in deze marathonzitting te participeren. Daarom geven wij in dit stadium geen commentaar op de voorstellen van de experts. Wel merken wij op dat de realisering van het plan Pothoofdpark de reconstructie van de haven niet in de weg staat. Ons plan is meer op de korte termijn gericht incl. de realisering van de ondergrondse parkeergarage in 2013.

Omdat er volgens de adviseurs eerst een marathonzitting over de verkeersstructuur en het parkeren moet worden gehouden, is het maar de vraag of er dit jaar nog duidelijkheid zal komen. De tijd dringt. De instandhoudingtermijn van de tijdelijke parkeergarage, zoals die in de bouwvergunning is opgenomen, loopt uiterlijk in 2013 af. De termijn is 8 jaar. Die termijn is door de gemeente op 12 november 2004 met de Vereniging Deventer Belvedère, de Stichting Oude Haven, de Stichting Industrieel Erfgoed, de stichting Oud Deventer en lijstenmakerij Stoop en Co overeengekomen. Het is de voorwaarde geweest om af te zien van de indiening van een bezwaarschrift (artikel 19 WRO procedure) tegen de bouw van de parkeergarage.

2. de sloop en herbouw van de Pothoofdkade.

Binnenkort zal er worden begonnen met de sloop en aanleg van een nieuwe kade langs het Pothoofd. Wij hebben ons met de stichting Oud Deventer verzet tegen de loop van de historische kade. Omdat aan het project belangrijke subsidies waren verbonden (onder meer van Europa) hebben wij samen met de Stichting Oud Deventer de bezwaren ingetrokken met de afspraak om in goed overleg te trachten tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Dat overleg heeft de historische kade tot onze spijt niet kunnen redden. 

Er komt een geheel nieuwe kade die als aanlegplaats voor passagierschepen zal dienen. Wel wordt het bastion (ter plaatse van de zgn.punt) gerestaureerd. Een deel van de kade zal overigens niet worden gesloopt maar onder het plaveisel verdwijnen en als een archeologisch monument voortbestaan. Ook wordt de kade beter vormgegeven dan de gemeente oorspronkelijk van plan was.

3. Bouwhistorisch onderzoek van het gebouwencomplex Ten Zijthoff.

Het behoud van de voormalige molenmakerij Ten Zijthoff, waarin later onder meer de machinefabrieken Heemhorst en Bloemendal waren gevestigd en nog weer later het automuseum, vormt één van de kernpunten van het plan Pothoofdpark. Wij hebben een nader onderzoek laten instellen naar de bouwhistorische en cultuurhistorische waarden van dit gebouwencomplex. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Adviesbureau voor Architectuur, Bouw- en Cultuurhistorie gevestigd in Holten en Utrecht. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage op grond van de subsidieregeling reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed van de provincie Overijssel. De resultaten hiervan zijn neergelegd in een veelomvattend rapport van februari 2010 dat ingaat op de stedenbouwkundige achtergrond, de bouwgeschiedenis en de huidige situatie.
Conclusie:
Het gebouwencomplex vormt een gaaf ensemble, met kwalitatief hoogwaardige architectuur, kenmerkend voor de bouwtijd van de verschillende bouwonderdelen, van 1881 tot 1966. Niet alles is overigens van een bijzondere architectuur. De uitbreiding van 1966 van architect Postma en de directievilla van 1949 worden niet als opmerkelijk gezien. Het complex wordt ook van belang geacht als vertegenwoordiger van Deventer industrieel verleden. Het illustreert ook treffend de industriële ontwikkelingen binnen de oude zeventiende-eeuwse grachtengordel. Instandhouding van het gebouwencomplex wordt in het rapport van grote betekenis geacht voor het begrip van de historische bouwkundige situatie, een open gebied met de haven.  Daarin vormen de Ten Zijthoffgevels het pendant van het gesloten karakter van de historische binnenstad.

Het rapport zal op zaterdag 13 maart aanstaande in het gebouw van Ten Zijthoff worden gepresenteerd. Wijand Bloemink, één van de opstellers van het rapport, zal dan met een power/pointpresentatie het rapport toelichten. Presentaties om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. De bezoekers krijgen de gelegenheid na de presentatie het complex van binnen te bekijken.
Toegang:  Sluisstraat 4 (handel in muziekautomaten).

U bent van harte welkom.
     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIED./werkgroep Transformatie
Nadere info  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.sied.nl 

3 maart 2010.