Bericht

 

Oprichting

De Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) is opgericht in juli 1995. Doel in behoud van het industrieel erfgoed in Deventer en omgeving. Het werkgebied omvat Deventer, Olst/Wijhe, Twello en Voorst.

In de statuten staat:

'De stichting heeft ten doel de stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de geschiedschrijving, het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in Deventer en omgeving, alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin het van woord.'

De houding van de SIED is pro-actief. We willen een bijdrage leveren aan de instandhouding van het industrieel erfgoed in de meest brede zin. Daarbij richten wij ons niet alleen op het behoud van objecten op zichzelf. We letten ook op de betekenis die ze in de toekomst voor de directe omgeving en voor de stad kunnen hebben.

Breed terrein

Kenmerkend voor de SIED is het brede terrein waarin ze zich manifesteert. Naast de Raambuurt is de revitalisering van het bedrijfsterreinengebied Bergweide in beeld gekomen. De SIED heeft daarvoor historisch onderzoek verricht en een daarop gebaseerd rapport uitgebracht. Dat rapport dient mede als uitgangspunt voor de planontwikkeling door de gemeente. Voor andere industriële gebieden zijn eigen plannen ontwikkeld, zoals het plan Senzora, het gebied van het fabriekscomplex van het gelijknamige bedrijf en het gebied Sluiswartier. (zie publicaties en projecten).

Verworven positie en erkenning

Door het project 'Deventer industrie in verleden, heden en toekomst', in mei 2000, heeft de SIED zichzelf zowel in Deventer als daarbuiten op de kaart gezet. De betekenis van dit project is landelijk erkend doordat we er de Nationale Industrieel Erfgoedprijs 2002 voor kregen. De SIED heeft inmiddels in bredere kring erkenning. In 2006 kreeg de SIED de vrijwilligersprijs van de gemeente Deventer in de sector educatie en cultuur, en in 2007 de jaarprijs van het genootschap Het Oversticht vanwege de verdiensten op het terrein van het industrieel erfgoed.

Strategisch Beleid

Het huidige beleidsplan van de SIED (2010 - 2015) is gericht op deze doelstellingen:

1. Beschrijving van de industriële geschiedenis van Deventer.  Uiteindelijk willen we tot een algehele beschrijving van de industriële geschiedenis van Deventer (en omgeving) komen. In de periode tot 2015 zullen hiervoor een reeks van bouwstenen (onderzoeken, boeken en andere publicaties) tot stand komen.

2. Inventarisatie van het roerend en onroerend industrieel erfgoed (gebouwen, producten, machines, documenten etc.). In 2015 willen we deze beschreven en voor een breed publiek toegankelijk hebben.

3. Werken aan een industrieel erfgoed collectie die een representatief beeld geeft van de diversiteit van de Deventer industrie.  Die collectie opbouwen, duurzaam behouden en (in nauwe samenwerking met het Historisch Museum)  presenteren. Richtjaar 2015.

4. De industriele geschiedenis in de ruimtelijke omgeving herkenbaar (afleesbaar) maken. Tot 2015 te richten op de binnenstad, de Raambuurt met het Sluiskwartier en het Havenkwartier.

5. De waarden van het industrieel erfgoed als wezenlijk onderdeel van het stedelijk erfgoed aan het publiek overbrengen. In 2015 zal de industriële geschiedenis van Deventer bij jong en oud bekend zijn.

 

Deze doelstellingen worden gerealiseerd op basis van jaarprogramma's. Daarbij wisselt de rol van de SIED telkens, variërend van opdrachtgever, stimulator, adviseur, tot uitvoerder, uitgever etc. Dit dankzij de inzet en expertise van rond 40 vrijwilligers.

De volledige tekst van het Strategisch Plan 2010-2015 is te lezen door  op Strategisch_Plan_SIED_periode2010-2015_vastgesteld_plan_met_bijlagen.doc te klikken.